Προκήρυξη για την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων Λέσβου, Χίου και Σάμου

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης, στα
πλαίσια αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και για την αποσυμφόρηση
των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων Λέσβου, Χίου και Σάμου λόγω της
πανδημίας του Covid-19 προτίθεται να αναθέσει την αντιμετώπιση των εν λόγω
επειγόντων περιστατικών σε ιατρούς ειδικοτήτων παθολογίας, γενικής ιατρικής,
καρδιολογίας και παιδιατρικής (2 στην ΠΕ Λέσβου, 2 στην ΠΕ Χίου και 2 στην
ΠΕ Σάμου).
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
– Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020), άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19», όπως ισχύει μετά την κύρωσή της
δια του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10-4-2020).
– Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84/13.04.2020) «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», άρθρο 41
«Κατ ́εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
– Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α ́/143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και
2
ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο
1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α ́ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων
των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση
κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184) και άλλες διατάξεις».
– Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α ́/147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
– Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
– Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α ́/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
– Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’/1781)
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
– Το Ν. 3871/2010, άρθρο 21 (ΦΕΚ Α’/141/17-08-2010) περί
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης. Όλες τις οδηγίες,
ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την
ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
– Τη με αριθμό Π1/2380/2012 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ Β’/3400/20.12.2012) «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
– Την με αριθμό 57654/2017 (ΦΕΚ Β’/1781/23.5.2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
Τόπος παροχής υπηρεσίας: Οι υπηρεσίες των ιατρών θα παρέχονται στα
ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία που θα βρίσκονται έξω από τα ΚΥΤ Λέσβου,
Χίου και Σάμου.
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
και 4 μήνες.
3
Η συνολική αμοιβή του Ιατρού για την εκτέλεση του ως άνω έργου
καθορίζεται στο ποσό των δυόμισι χιλιάδων ευρώ μικτά (€ 2.500,00)
μηνιαίως.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 6.11.2020,
ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00
Οι αιτήσεις για το σύνολο των υπηρεσιών, επί ποινής αποκλεισμού θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pv@pvaigaiou.gov.gr.
Το έργο της παρακολούθησης της σύμβασης θα αναλάβουν οι Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Με εκτίμηση
O Aναπληρωτής Περιφερειάρχης Β.Α.
Παντελής Βρουλής

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο