Ώπα… Έφτασε η μπόχα μέχρι την Περιφέρεια; Η Χριστιάνα Καλογήρου απειλεί με κλείσιμο του ΚΥΤ Μόριας !!!

Και ξαφνικά η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου ανακάλυψε την Αμερική ως άλλος Χριστόφορος Κολόμβος !!!

Τόσα χρόνια που λειτουργεί το ΚΥΤ Μόριας και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι αστυνομικοί ακόμα και οι μετανάστες για τη βρώμα και τη δυσοσμία που αποτελούν υγειονομική βόμβα για την περιοχή δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα !!!

Προφανώς έφτασε η μπόχα μέχρι την Περιφέρεια στην Προκυμαία Μυτιλήνης για να καταλάβει το μέγεθος του εκεί προβλήματος.

Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά, η κ. Καλογήρου απειλεί ότι αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ΚΥΤ Μόριας θα το κλείσει;

Και ρωτάμε εμείς…

Με τι προσόντα;

Απλά η κ. Καλογήρου φωνάζει για τα “μάτια του κόσμου” και όταν πάρει τις υποσχέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, θα μείνει ήσυχη ότι αυτή έκανε το καθήκον της.

Δηλαδή το ότι το ΚΥΤ Μόριας φιλοξενεί τώρα σύμφωνα με την παραδοχή του κ. Βίτσα 10.000 μετανάστες με ότι αυτό συνεπάγεται, δεν την απασχολεί καθόλου.

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λοιπόν ανακοινώνονται τα εξής:

Σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λέσβου, η οποία βασίστηκε σε εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου, ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια Λέσβου θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, τάσσεται προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) στο αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερομένων προβλημάτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προβεί στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

Α. Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 159.
 2. Την αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει.
 5. Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280, Τεύχος Α’) «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων».
 7. Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 8. Την Υ.Δ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β’/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
 9. Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας».
 10. Τον Κανονισμό 852/2004 και τις τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων.
 11. Τον Α.Ν 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύει.
 12. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και ιδιαίτερα το άρθρο 43 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).
 13. Την με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π9420/19-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων-Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».
 14. Την με αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».
 15. Την με αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».
 16. Την με αριθ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ.44890/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων- μεταναστών».
 17. Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’) «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».
 18. Τις από 16/07/2015, 07/09/2015, 22/07/2016, 18/02/2017, 10/01/2018, 15/05/2018, αυτοψίες που διενήργησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΕ Λέσβου κατά τις οποίες δόθηκαν προτάσεις λήψης μέτρων συμμόρφωσης.
 19. Το με αριθμ. Πρωτ. 20187/20-6-2018 έγγραφο του ΚΥΤ Μόριας -Λέσβου.
 20. Τις από 06/07/2018 και 10/07/2018 εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΕ Λέσβου, που κοινοποιήθηκαν αρμοδίως με το με αριθμ. Πρωτ. ΔΔΥ 2185/27-7-2018 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.
 21. Την υπ. αριθ. 2580/04-09-18 Αιτιολογημένη Γνωμοδότηση – Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π. Ε. Λέσβου

Β. Επειδή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αυτοψίες του σχετικού 20 της παραγράφου Α  και την Αιτιολογημένη Γνωμοδότηση – Εισήγηση του σχετικού 21 της παραγράφου Α :   Β1. Ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης  Προσφύγων στη    Μόρια –  Λέσβου θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον καθώς :

 1. Στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διαρροή λυμάτων , τα οποία οδηγούνται στον παρακείμενο χείμαρρο ανεπεξέργαστα και μέρος από αυτά διοχετεύονται και στο δρόμο. Επιπλέον διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων σε άλλο σημείο του χειμάρρου από σπασμένους αγωγούς αποχωρητηρίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσοσμία και κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
 2. Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος παρουσιάζει συνθήκες συγχρωτισμού (λόγω μεγάλου αριθμού πληθυσμού προσφύγων-μεταναστών) στους χώρους διαμονής τους (έως 15 άτομα στους οικίσκους και έως 150 σε κάθε σκηνή) με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Επίσης διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μυγών) λόγω της αδυναμίας επιμελούς καθαριότητα των χώρων διαμονής.
 • Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία στο χώρο των αποχωρητηρίων, στάσιμα ύδατα και πληθώρα εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινής κατάστασης.
 1. Ο υπαίθριος χώρος του ανωτέρω Κέντρου παρουσιάζει ρυπαρότητα συνοδευόμενη με πλήθος εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω των απορριμμάτων που υπάρχουν συσσωρευμένα στους κάδους και έξω από αυτούς με αποτέλεσμα έντονη δυσοσμία λόγω σήψης (παρουσία σκουληκιών).
 2. Σε ελαιόκτημα πλησίον του Κέντρου διαπιστώθηκε επέκταση αυτού, με πλήθος σκηνών όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας διάσπαρτων απορριμμάτων.
 3. Ο χώρος προσφοράς των γευμάτων στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες-μετανάστες, είναι ακατάλληλος καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Β2. Παρά τις προηγηθείσες αυτοψίες του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημοσιας Υγείας Π. Ε. Λέσβου κατά τις οποίες δόθηκαν  προτάσεις λήψης μέτρων συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από την από 6-7-2018 έκθεση αυτοψίας ( σχετ. 20 παρ. Α) ο χώρος του ΚΥΤ εξακολουθεί να μην πληροί τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας και καθίσταται ακατάλληλος με αυξημένους κίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τάσσουμε προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) από της παραλαβής της παρούσας για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων της παραγράφου Β1. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερόμενων προβλημάτων, θα προβούμε στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 58 του  Ν. 4075/2012. Ειδική προσφυγή κατά της παρούσας για λόγους νομιμότητας μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών  από οποιονδήποτε έχει  έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 ενώπιον του επόπτη Ο.Τ.Α και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 131 του  Ν.4555/2018.    Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου                     Χριστιάνα Δ. Καλογήρου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο