NTOKOYMENTO – Προσλήψεις δημοσιογράφων και 1.000.000 ευρώ από την Χριστιάνα Καλογήρου για προβολή των νησιών μας

Πριν από λίγες ημέρες σας είχαμε αποκαλύψει με ντοκουμέντα, τα χιλιάδες ευρώ με τα οποία χρηματοδότησε η Χριστιάνα Καλογήρου διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Λέσβου, της Χίου, της Λήμνου κλπ

Σήμερα σας αποκαλύπτουμε και την προκήρυξη ενός διαγωνισμού για την προβολή των νησιών του Βορείου Αιγαίου, όπου λέγεται ότι η κ. Καλογήρου διέθεσε 1.000.000 ευρώ για προβολή χαμηλού επιπέδου και άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος συγκριτικά με το ποσό που διατίθεται.

Με απλά λόγια λεφτά στον αέρα και ενδεχομένως για να μπουν στις τσέπες κάποιων φίλα προσκείμενων της κ. Καλογήρου.

Το διαβάζουμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας…

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας έχει αναρτήσει διαγωνισμό για την προβολή των νησιών του Βορείου Αιγαίου, το κόστος της οποίας θα ανέλθει στο 1.000.000 ευρώ !!!

Το κονδύλι αυτό θα δοθεί για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Facebook, Instagram, Tweet – και από άλλες μικρότερες δράσεις – διαφημιστικά φυλλάδια κλπ

Μας προξενεί εύλογα ερωτηματικά και δικαιολογημένες απορίες το τεράστιο αυτό ποσό που θα διατεθεί αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

Οι μέχρι τώρα μέθοδοι της ίδιας τάξης που μέχρι τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί χωρίς να έχει επιτευχθεί κανένας στόχος, μας γεννά τα ερωτηματικά και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακόμα ένα κονδύλι για την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πάει χαμένο και μάλλον σε κάποιες τσέπες διαφημιστών χωρίς να υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Γιατί;

Υπάρχει απάντηση;

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό link με την ανάρτηση του διαγωνισμού.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Και να ήταν μόνο αυτό…

Προσλήψεις δημοσιογράφων από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, που όπως λένε οι κακές γλώσσες δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο κτίριο της Περιφέρειας στη Μυτιλήνη.

Οι δύο δημοσιογράφοι που αναφέρονται στις παρακάτω συμβάσεις, έχουν προσληφθεί με νόμιμες διαδικασίες και εισπράττουν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περίπου 4.300 ευρώ κάθε μήνα.

Διαβάστε τις αποφάσεις για τις προσλήψεις τους και όποιος έχει καμία αμφιβολία μπορούμε να τους στείλουμε και τα σχετικά έγγραφα με τις αποδείξεις για τις πληρωμές τους.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 6 Φεβρουαρίου 2018
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 6723/589
Ταχ. ∆/νση : Ανδροµέδας 15
Ταχ. Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : Ε.Ελευθερίου
Τηλέφωνο : 2251353622
Telefax : 2251046658
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί της οδού
Κουντουριώτου 1 Μυτιλήνη, σήµερα στις 6 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα της
εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 08:00 π.µ. οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: Χριστιάνα ∆.
Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο Παναγής Γαλιατσάτος του
Γερασίµου, συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα παρακάτω:
Η πρώτη από τους συµβαλλόµενους Χριστιάνα ∆. Καλογήρου µε την ιδιότητα
της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου προσλαµβάνει, ύστερα (α) από την αριθµ. 73283/3894/20-12-2017
προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων δηµοσιογράφων που δηµοσιεύθηκε σε µία (1)
ηµερήσια τοπική εφηµερίδα και (β) την αριθµ.352/20/15-1-2018 Απόφασή της
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/τ. Γ΄/31-1-2018,
τον δεύτερο των συµβαλλοµένων, κο Παναγή Γαλιατσάτο του Γερασίµου, κάτοχο
απολυτηρίου τίτλου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει καταβάλει εισφορές
µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου για τουλάχιστον δύο (2) έτη, ως δηµοσιογράφο
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας ίσης µε την θητεία της Περιφερειάρχη.
Για την κάλυψη των αποδοχών του ανωτέρω έχει εκδοθεί η
αριθµ.πρωτ.2254/164/15-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης
Οικονοµικού-∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
Η σύµβαση του θα λυθεί αυτοδίκαια και χωρίς αποζηµίωση µε την
αποχώρηση για οποιαδήποτε λόγο του Περιφερειάρχη που τον προσέλαβε.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων Παναγής Γαλιατσάτος του Γερασίµου
αποδέχεται τα ανωτέρω.
Σε πίστωση των παραπάνω που έγιναν δεκτά από τις δύο πλευρές, συντάχθηκε
η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα
µέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                           Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                                                                           ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 12 Απριλίου 2018
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 20423/1361
Ταχ. Δ/νση : Ανδρομέδας 15
Ταχ. Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : Ν. Λασκαρίδης
Τηλέφωνο : 2251353622
Telefax : 2251046658
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί της οδού
Κουντουριώτου 1 Μυτιλήνη, σήμερα στις 12 Απριλίου 2018, ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο Χρήστος Μανωλάς του ΕλευθερίουΓεωργίου, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω:
Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους Χριστιάνα Δ. Καλογήρου με την ιδιότητα
της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου προσλαμβάνει, ύστερα (α) από την αριθμ. 14669/1040/13-3-2018
προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσεως δημοσιογράφου που δημοσιεύθηκε σε μία (1)
ημερήσια τοπική εφημερίδα και (β) την αριθμ.16158/1106/23-3-2018 Απόφασή της
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/τ. Γ΄/10-4-2018,
τον δεύτερο των συμβαλλομένων, κο Χρήστο Μανωλά του Ελευθερίου – Γεωργίου,
κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι μέλος της
Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ως δημοσιογράφο
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ίσης με την θητεία της Περιφερειάρχη.
Για την κάλυψη των αποδοχών του ανωτέρω έχει εκδοθεί η
αριθμ.πρωτ.2254/164/15-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Η σύμβαση του θα λυθεί αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση με την
αποχώρηση για οποιαδήποτε λόγο της Περιφερειάρχη που τον προσέλαβε.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Χρήστος Μανωλάς του Ελευθερίου –
Γεωργίου, αποδέχεται τα ανωτέρω.
Σε πίστωση των παραπάνω που έγιναν δεκτά από τις δύο πλευρές, συντάχθηκε
η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                                         Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο