Κατάθεση  αιτήσεων  παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους  έχοντες  το δικαίωμα 

Κατάθεση  αιτήσεων  παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους  έχοντες  το δικαίωμα  άνευ δημοπρασίας (όμορους).

Με την υπ’ αριθ.: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας  , όπως τροποποιήθηκε και με την αριθ. ΔΔΠ0008470/0514ΒΕΞ2017/31-05-2017 ΚΥΑ. (ΦΕΚ 1970/07-06-2017 τ. Β΄) καθορίστηκαν όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019.

Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται η Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2018 και ώρα 15:00

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ διατίθεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας : www. Mytilene.gr .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο