Η Αγιάσος φωνάζει… Αυξάνουν καθημερινά παραβατικότητα κλοπές διαρρήξεις

agiasos-klopes

Στην Αγιάσο Λέσβου στις 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Γραφείου Αγιάσου συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου του Δήμου Λέσβου, ύστερα από την 38192/18-7-2016  πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο Πρόεδρος, λόγω αδυναμίας της Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου για διάθεση υπαλλήλου.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα πέντε (5) μέλη του παρόντα ήταν τα τέσσερα (4), ήτοι :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) 1.ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
      2.  ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
      3.  ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της ΔΕ Αγιάσου Τσαμπλάκος Προκόπιος.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της συνεδρίασης, (το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη) έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα ακόλουθα: Παρά την αποστολή του υπ΄αριθμ. 26094/24-5-2016 εγγράφου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις άλλες αρμόδιες αρχές, που αφορούσε την αστυνόμευση της περιοχής της Αγιάσου, η κατάσταση παραμένει η ίδια και γι΄αυτό επανερχόμαστε στο θέμα.

Παρατηρείται έξαρση των φαινομένων της παραβατικότητας με συνεχή κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων σε σπίτια, καταστήματα και αγροκτήματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική συμμορία που δρα ανενόχλητη. Συνέπεια των παραπάνω είναι η ύπαρξη αισθήματος ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους. Παράλληλα η αγανάκτηση που τους διακατέχει είναι μεγάλη και υπάρχει πλέον μεγάλη πιθανότητα αυτοδικίας, αφού πολλοί δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιδράσουν βίαια και παράνομα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την αποστολή εγγράφων προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας την ενεργοποίηση τους για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση.

 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του :

 

  • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και
  • Την εισήγηση του Προέδρου,

 

ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Διαπιστώνει την ύπαρξη προβλήματος ως προς την έξαρση της παραβατικότητας στη ΔΚ Αγιάσου και για το λόγο αυτό ζητά:

Α ) Την άμεση λήψη μέτρων από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξαλειφθούν τα συμβάντα παραβατικότητας που συνεχώς αυξάνονται.

Β) Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ( τον ίδιο τον υπουργό κ. Τόσκα), την Εισαγγελία Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, τη Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση τους για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Αγιάσο και κυρίως των κλοπών και διαρρήξεων που καμιά μέχρι στιγμής δεν έχει διελευκανθεί.

 

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί με ευθύνη του Προέδρου στο Δήμαρχο Λέσβου για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σχετικές δημοσιεύσεις

47 Άποψη για τα “Η Αγιάσος φωνάζει… Αυξάνουν καθημερινά παραβατικότητα κλοπές διαρρήξεις”

Αφήστε ένα σχόλιο