Φαύλος κύκλος και χαρτομάνι για τις κατεδαφίσεις των κόκκινων σπιτιών στην Βρίσα…

Σε συνέχεια της σημερινής ενημέρωσης των κατοίκων της Βρίσας σχετικά με τις κατεδαφίσεις των”κόκκινων” κτιρίων και επειδή η “επανάληψις είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως” ας κωδικοποιήσουμε
τις απαντήσεις στα πολλά και εύλογα ερωτήματα που τέθηκαν, ώστε εκ παραλλήλου να ενημερωθόυν και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι σε όλους τους πληγέντες οικισμούς της Λέσβου:
1. Άρχισε η αποστολή με συστημένη επιστολή των ΠΑΕΕΚ από την ΔΑΕΦΚ. Με την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ από τους ιδιοκτήτες των επικινδύνως ετοιμορρόπων κτιρίων αρχίζει η 15ήμερη προθεσμία για την υποβολή στη ΔΑΕΦΚ των σχετικών δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδότησης κατεδάφισης είτε στο γραφείο σεισμοπλήκτων στη Γ.Γ. Αιγαίου – Κιόσκι – Μυτιλήνη είτε στα κεντρικά γραφεία της ΔΑΕΦΚ στην Αθήνα – Κόνιαρη 43 – απέναντι από τον Άρειο Πάγο (επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας).
2. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα εξασφάλισης του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί ο φάκελος δικαιολογητικών με ένα αποδεικτικό στοιχείο από το Υποθηκοφυλακείο που να πιστοποιεί ότι υποβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη σχετικό αίτημα για την έκδοση του
πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.
3. Μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών από τη ΔΑΕΦΚ κατατίθεται σε λογαριασμό τραπέζης του ιδιοκτήτη η πρώτη δόση της επιδότησης κατεδάφισης, δηλ. το 1/2 της συνολικής επιδότησης που ανέρχεται (η συνολική) στο ποσό των 10€ ανά κυβικό μέτρο του προς
κατεδάφιση κτιρίου.
4. Στα ΠΑΕΕΚ θα υπάρχουν σχέδια και υπολογισμός του εμβαδού και του όγκου του προς κατεδάφιση κτιρίου. Στη περίπτωση, που λόγω αδυναμίας μέτρησης τα παραπάνω στοιχεία
είναι ασαφή ή ανακριβή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει τοπογραφικό που έχει συντάξει ιδιώτης μηχανικός προ του σεισμού ή και μετά τον σεισμό, αν δεν υπάρχει προ του σεισμού
μέτρηση.
5. Με τη πίστωση στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη της πρώτης δόσης αρχίζει η προθεσμία ενός (1) μηνός για την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του κτιρίου μέχρι του φυσικού εδάφους. Με την πιστοποίηση της κατεδάφισης από δύο μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ χορηγείται και η δεύτερη και τελευταία δόση της επιδότησης.
6. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη, που καλύπτεται από τη χορηγούμενη επιδότηση, περιλαμβάνει
την κατεδάφιση του κτιρίου, την επιλογή των στοιχείων του κτιρίου που θα επαναχρησιμοποιηθούν με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού και την μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον δήμο, ο οποίος θα φυλάσσεται επί 24ώρης βάσης με δαπάνη του Υπουργείου Υποδομών. Η αμοιβή επίβλεψης του μηχανικού και τα ασφάλιστρα των εργαζομένων στις εργασίες κατεδάφισης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η ασφάλιση των
εργαζομένων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από το νόμο.
7. Τα δομικά στοιχεία που θα επιλεγούν για επαναχρησιμοποίηση μπορούν να φυλαχτούν και σε οικόπεδο του ιδιοκτήτη, όμως τα υπόλοιπα υλικά κατεδάφισης (μπάζα) θα μεταφερθούν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον χώρο της κατεδάφισης σε χώρο ανακύκλωσης με ευθύνη του δήμου και με δαπάνη του Υπουργείου Υποδομών.
8. Εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες (μόνο στη Βρίσα βέβαια), λόγω περιορισμένου αριθμού συνεργείων σε σχέση με την πληθώρα των “κόκκινων” κτισμάτων, δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση της κατεδάφισης εντός της δεσμευτικής προθεσμίας του ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της πρώτης δόσης, θα υπάρξει κατανόηςη και μια εύλογη παράταση, που δεν θα αναιρεί το επείγον της υπόθεσης.
9. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη κατεδάφιση έστω και αν δεν έχει υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά στη ΔΑΕΦΚ, αρκεί να έχει υποβάλλει στη Πολεοδομία αίτηση συνοδευόμενη από τις δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης κατεδάφισης από ιδιώτη μηχανικό.
10. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κατεδάφισης ή αδιαφορία για κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμορρόπου κτιρίου, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, επισύρει για τον ιδιοκτήτη ποινικές και αστικές ευθύνες εκ μέρους του δημοσίου ή τρίτων (γειτόνων) και η κατεδάφιση θα εκτελεστεί από τον δήμο, που στηςυνέχεια θα χρεώσει στον ιδιοκτήτη τα έξοδα κατεδάφισης.
11. Επίσης αν η καθυστέρηση της κατεδάφισης επιφέρει κατάρρευση του κτιρίου είναι πιθανή η μείωση της χορηγούμενης επιδότησης σε ποσοστό που θα αντιστοιχεί στον μειωμένο όγκο των ερειπίων σε σχέση με τον όγκο του κτιρίου προ της κατάρρευσης.

Μυτιλήνη 14/10/2017
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το σεισμό της 12/6/2017 Στη Λέσβο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο