Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την επιδότηση ενοικίου των σεισμόπληκτων – Διαβάστε όλη τη δημοσίευση

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την επιδότηση ενοικίου των σεισμόπληκτων της Λέσβου.

Από την επόμενη εβδομάδα θα κατατίθενται στα γραφεία της ΔΑΕΦΚ Λέσβου (Γ.Γ.Αιγαίου – Κιόσκι –Μυτιλήνη) από τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν από τον επανέλεγχο της ΔΑΕΦΚ. επικίνδυνες για χρήση (κόκκινες) ή προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινες), από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου τα σχετικά δικαιολογητικά.

Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες είτε θα ενοικιάσουν , για τη διαμονή τους, άλλη κατοικία είτε θα φιλοξενηθούν σε φιλική ή συγγενική κατοικία, εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) προκειμένου να τους χορηγηθεί η Επιδότηση είναι τα παρακάτω:

1.      Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:

1.      Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος ή Δελτίο Επανελέγχου που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

2.      Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016 (έντυπο Ε1) καθώς και των εντύπων Ε2 καθώς και Ε9 καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9…………..

3.      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

·      η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ιδιοκτήτης, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία την ημέρα του σεισμού.

·      δε διαθέτει στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.

·      δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή του έχει χορηγηθεί και τον έχει παραδώσει

·      για την προσωρινή διαμονή του από ………….. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενείται στην κατοικία του ………….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα.

4.      Υπεύθυνη δήλωση του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά ο δικαιούχος στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα (εφόσον είναι γνωστό) της φιλοξενίας  καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου (αναγράφονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο του δικαιούχου).

Για το δεύτερο τρίμηνο:

1.    Σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου:

α) Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο αιτών και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

β) Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου.

2.      Σε περίπτωση επιδότησης συγκατοίκησης:

Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

Για τα επόμενα τρίμηνα:

Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:

1.    Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος ή Δελτίο Επανελέγχου που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

2.    Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016 (έντυπο Ε1) καθώς και των εντύπων Ε2 καθώς και Ε9 καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9.

3.    Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών μέχρι την ημέρα του σεισμού και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (εφόσον υπάρχει).

4.      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

·       η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ενοικιαστής, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία την ημέρα του σεισμού.

·       δε διαθέτει στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.

·      δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή του έχει χορηγηθεί και τον έχει παραδώσει.

·      για την προσωρινή διαμονή του από ………….. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενείται στην κατοικία του ………….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα.

5.      Υπεύθυνη δήλωση του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά ο δικαιούχος στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα (εφόσον είναι γνωστό) της φιλοξενίας  καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου (αναγράφονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο του δικαιούχου).

 

Για το δεύτερο τρίμηνο:

1.         Σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου:

α) Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο αιτών και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

β) Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου.

2.        Σε περίπτωση επιδότησης συγκατοίκησης:

Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

Μυτιλήνη 1/9/2017

Βασίλης Τεντόμας

Συντονιστής για τον σεισμό της 12/6/2017 στη Λέσβο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυ-
ψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που
επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017,
στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου.
2 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχε-
τικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που
επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου
2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλ-
ληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36 (1)
Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κά-
λυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές
που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου
2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του
ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών έκτων
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/
1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατά-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.06.1996).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά-
φιο του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄/32.07.1982) «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984
(Φ.Ε.Κ. 23/Α΄/29.02.1984) «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδη-
γίας 2011/Β5/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80.
6. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/
18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσί-
ας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Το v. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/
22.11.2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
9. Το π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
10. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ/τος 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/
Α΄/22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του
Υπουργείου «Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού» σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» καθώς και στην ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.
11. Το π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/23.09.2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Τις διατάξεις της αριθ. Y29/08.10.2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/Β΄/09.10.2015).
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
1 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3026
34711
34712 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3026/01.09.2017
13. Το π.δ. 123/2016 (208/Α΄/04.11.2016) που αφορά
στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
14. Το π.δ. 125/2016 (210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Την αριθ. Υ197/17.11.2016 (Β΄3722) απόφαση του
Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
Υ226/27.12.2016 (Β΄ 4233) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».
16. Την αριθ. Δ16α/34/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄/
30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέ-
σεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα
των τριών υπογραφών».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/25.04.2005) και το γεγονός ότι από τις δι-
ατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου
5.250.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., που θα ληφθεί από τις πι-
στώσεις της ΣΑΕ 069.
18. Την αριθ. οικ.20699/30.03.2015 (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./
31.04.2015) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./01.04.2015).
19. Την αριθ. οικ. 68520/18.10.2016 απόφαση του
Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπο-
στήριξης».
20. Την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./2641/Α325/18.07.2017 (ΦΕΚ /
Β΄/07.2017) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριο-
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό
της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.».
21. Την αριθ. 516/19.07.2017 (αριθ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./
2822/20.07.2017) Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ..
22. Το αριθ. ΔΝΣα/47606/ΦΝ456ε/05.07.2017 (αριθ.
εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 2635/36.07.2017) έγγραφο της Δ/νσης
Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.
23. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συ-
γκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών στέγασης
στους πληγέντες από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017,
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκα-
τοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για
τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επι-
κίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχε-
ρούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα
χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες για
χρήση από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη των προσωρινών στε-
γαστικών τους αναγκών.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευ-
ση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή,
από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στη Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας
«ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ». Στις περιπτώσεις
που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοι-
μόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά
από αίτηση του ιδιοκτήτη, Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχε-
ρούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα
χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλλη-
λης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι
(6) μηνών, από τη λήψη των προαναφερομένων, για την
υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/
συγκατοίκησης.
Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα αποκαλείται στο εξής «Αρ-
μόδια Υπηρεσία».
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται
οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτε-
λούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες
θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρι-
νή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφερειακής
Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα, εφόσον δεν
διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση
μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη
κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους
ανάγκες.
Επιπλέον στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών
που διέμεναν μόνιμα στην Τ.Κ. Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου
του Δήμου Λέσβου θα χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/
συγκατοίκησης και σε όσους η κύρια και μόνιμη κατοικία
τους έχει κριθεί ως «κτίριο κατάλληλο για χρήση (πρά-
σινο)» και για το χρονικό διάστημα από την ημέρα του
σεισμού έως την άρση της εκκένωσης της Τοπικής Κοι-
νότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν κενή
ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των
50 χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία τους, που
να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.
2. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χο-
ρηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό των €
300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για
οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικο-
γένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες
περισσοτέρων ατόμων.
Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ανα-
γράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή
στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που
Τεύχος Β’ 3026/01.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34713
διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα
δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην
αρμόδια υπηρεσία.
3. Στις περιπτώσεις που το Μισθωτήριο Συμβόλαιο
της πληγείσας κατοικίας δεν υπήρχε ή δεν είναι σε ισχύ,
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει ή υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών ενοικίαζε την εν λόγω
κατοικία και κατοικούσε σ’ αυτήν μέχρι και την ημέρα
του σεισμού ή Αποδείξεις Είσπραξης Ενοικίου για την εν
λόγω κατοικία τουλάχιστον για τους μήνες από Ιανουά-
ριο έως και Ιούνιο του 2017.
4. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με
ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας,
για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προ-
σαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύ-
πτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
5. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση
του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την
έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.
6. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγεί-
ται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της
επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλο-
ξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται
στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερο-
μηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια.
7. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποί-
οι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνα-
τούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων
συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι
δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να
διεκδικήσουν επιδότηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην
οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πλη-
γείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.
8. Τα έντυπα ΕΙ του φορολογικού έτους 2016 (για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και
31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και το τε-
λευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενο από υπεύ-
θυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, θα
προσκομίζονται από όλα τα άτομα που κατοικούσαν
μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται
από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προ-
κειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων
για τα οποία χορηγείται επιδότηση.
9. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν
στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι
την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με
ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους
ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για
έξι (6) μήνες.
10. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία δι-
έμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή
άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παρα-
χώρηση, σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συ-
γκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην
πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί
σ’ αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση
ενοικίου/συγκατοίκησης για έξι (6) μήνες. Για την από-
δειξη των προαναφερομένων απαιτείται η προσκόμιση
του Ε2 φορολογικού έτους 2016 του ιδιοκτήτη.
11. Τρεις (3) μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης
της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνι-
μης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης)
ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει
η καταβολή της εν λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοί-
κησης, έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διαστη-
μάτων δύο (2) χρόνων.
12. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια,
εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να
του χορηγηθεί Σ.Σ. ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτο-
δίκαια.
13. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητή-
σει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αί-
τησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
14. Δεν δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου/συγκατοί-
κησης όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου
container που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσω-
ρινή διαμονή τους, εκτός εάν τους παραδώσουν.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν
την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην
Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης είναι τα παρακάτω:
Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν
βλάβη:
1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης ενοικίου:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου
ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμο-
πλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν
λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανι-
κούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει
ότι ο αιτών είναι άστεγος.
II. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
III. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και
31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και το τε-
λευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενο από υπεύ-
θυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, του
αιτούντος καθώς και των ατόμων που συνοικούν μαζί
του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης.
IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία
μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των
ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία είναι …………… άτομα …… …………..(Ονοματεπώνυ-
34714 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3026/01.09.2017
μο συνοικούντος)……… ……… (Ονοματεπώνυμο συνοικού-
ντος) ………………(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος).
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκε-
ται το πληγέν κτίσμα και σε απόσταση μικρότερη των 50
χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις
στεγαστικές μου ανάγκες.
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε
χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στ
ις………………………..
• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την 12η Ιουνίου 2017
δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από
την αρμόδια υπηρεσία.
2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης συγκατοίκησης:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου
ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμο-
πλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν
λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανι-
κούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει
ότι ο αιτών είναι άστεγος.
II. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
III. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και
31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και το τε-
λευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενο από υπεύ-
θυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, του
αιτούντος καθώς και των ατόμων που συνοικούν μαζί
του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης.
IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία
μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός
των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πλη-
γείσα κατοικία είναι άτομα (Ονοματεπώνυμο συνοικού-
ντος)……………….(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)………………
(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)
• για την προσωρινή διαμονή μου από…………./……../2017
(ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με
τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοι-
κία του (ονοματεπώνυμο)……………… του (πατρώνυμο) με
Α.Δ.Τ.: ……………… τηλ……………… στην οποία δεν έχω πλήρη
ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω
κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσι-
μο από την αρμόδια υπηρεσία
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκε-
ται το πληγέν κτίσμα και σε απόσταση μικρότερη των 50
χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις
στεγαστικές μου ανάγκες.
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε
χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει
στις…………………….
V. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμέ-
νο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται
ότι:
• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονο-
ματεπώνυμο) ……………… του (πατρώνυμο) ……………… με
Α.Δ.Τ.: ……………… τηλ……………………… και τα άτομα που συ-
νοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο……………… άτομα, από
………………/………. /2017 (ημερομηνία έναρξης της φιλοξε-
νίας) στην κατοικία μου επί της οδού…………………στην Τ.Κ.
της ΔΕ………………της Π.Ε………………. Στην εν λόγω κατοικία
μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων,
……………… άτομα. Η κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί
ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.
Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν
βλάβη:
1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης ενοικίου:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτίσματος ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση
Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου
Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτί-
σματος που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμο-
δίων Υπηρεσιών και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών
είναι άστεγος.
II. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
III. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και
31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και το τε-
λευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενο από υπεύ-
θυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, του
αιτούντος και καθώς των ατόμων που συνοικούν μαζί
του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης.
IV. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη-
γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών και οι συ-
νοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος
ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύ-
στημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (εφόσον υπάρχει).Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει
να είναι σε ισχύ.
V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κα-
τοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο
αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα
στην πληγείσα κατοικία είναι ……………… άτομα………………
(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) …………………… (Ονομα-
τεπώνυμο συνοικούντος) ………………..(Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκε-
ται το πληγέν κτίσμα και σε απόσταση μικρότερη των 50
χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις
στεγαστικές μου ανάγκες.
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου έχει
χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει
στις……………….
• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την 12η Ιουνίου 2017
δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από
την αρμόδια υπηρεσία.
2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήνησης
επιδότησης συνκατοίκησης:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου
ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμο-
πλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν
λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανι-
Τεύχος Β’ 3026/01.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34715
κούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει
ότι ο αιτών είναι άστεγος.
II. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
III. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και
31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και το τε-
λευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενο από υπεύ-
θυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, του
αιτούντος καθώς και των ατόμων που συνοικούν μαζί
του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης.
IV. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη-
γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών και οι συ-
νοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος
ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύ-
στημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (εφόσον υπάρχει).Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει
να είναι σε ισχύ.
V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία
μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός
των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πλη-
γείσα κατοικία είναι ……………… άτομα ……………… (Ονοματε-
πώνυμο συνοικούντος) ……………… (Ονοματεπώνυμο συ-
νοικούντος) ……………… (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)
• για την προσωρινή διαμονή μου από…………./……./2017
(ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με
τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοι-
κία του (ονοματεπώνυμο) ………………… του (πατρώνυ-
μο)……………… με Α.Δ.Τ.:………………τηλ……………… στην οποία
δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυ-
ριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως
κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκε-
ται το πληγέν κτίσμα και σε απόσταση μικρότερη των 50
χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις
στεγαστικές μου ανάγκες
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε
χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει
στις………………..
VI. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονο-
ματεπώνυμο) …………………….. του (πατρώνυμο) ………………
με Α.Δ.Τ.:………………τηλ………………και τα άτομα που συ-
νοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο ……………… άτομα, από
………………/…./2017 (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας)
στην κατοικία μου επί της οδού…………………στην Τ.Κ. της
ΔΕ. ……………… της Π.Ε……………… Στην εν λόγω κατοικία
μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων,
……………… άτομα. Η κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί
ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.
Δ3. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικι-
ών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης ενοικίου:
1. Για το δεύτερο τρίμηνο:
Ι. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοι-
χείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην
ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.
II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του 1ου τρι-
μήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 1ου τριμή-
νου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
2. Για τα επόμενα τρίμηνα:
Ι. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγού-
μενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του
προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό-
μενα δωμάτια.
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη
χορήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προ-
σκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής
υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια)
του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των
αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών
(από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν
λόγω τριμήνου.
Δ4. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικι-
ών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης συγκατοίκησης:
1. Για το δεύτερο καθώς και τα επόμενα τρίμηνα:
Ι. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• για την προσωρινή διαμονή μου από…………../……./201…
(ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ….΄ τριμήνου) έως και
……………./…./201…. (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας ……..΄
τριμήνου) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν
μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο)
……………… του (πατρώνυμο) ………………με Α.Δ.Τ.:……………….
τηλ………………. στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριό-
τητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία
δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από
την αρμόδια υπηρεσία.
II. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονο-
ματεπώνυμο) ………………….. του (πατρώνυμο) ……………… με
Α.Δ.Τ.: ………………τηλ……………… και τα άτομα που συνοικούν
μόνιμα μαζί μου, σύνολο ……………… άτομα, από ………….
…../……/201……………… (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας
………………΄ τριμήνου) έως και………………/……/201……………
… (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας………………΄ τριμήνου)
στην κατοικία μου επί της οδού ……………… στην Τ.Κ. της
ΔΕ……………… της Π.Ε………………Στην εν λόγω κατοικία
μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων,
……………… άτομα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτη-
ριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπη-
ρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο