Διαγωνισμός από την 98 ΑΔΤΕ για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (ΚΨΜ)

kapsimi

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι  η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, εξαιτίας της ματαίωσης, λόγω μη συμφερουσών προσφορών ανά είδος του προηγούμενου αντίστοιχου διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια «Ειδών Κυλικείου (ΚΨΜ) για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του επαναληπτικού διαγωνισμού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήματος.  Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης), την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:00΄.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 22510-33610.

Σχετικές δημοσιεύσεις

2 Άποψη για τα “Διαγωνισμός από την 98 ΑΔΤΕ για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (ΚΨΜ)”

Αφήστε ένα σχόλιο