«Διά Βίου στη Λέσβο» για ενήλικες και ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες

Εσπερίδα για την παρουσίαση του Δικτύου «Διά Βίου στη Λέσβο» θα πραγματοποιηθεί τηνΠέμπτη, 19 Απριλίου, στο χώρο εκδηλώσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στις 18:00 το απόγευμα. Σε αυτήν την πρώτη επίσημη παρουσίαση του δικτύου «Διά Βίου στη Λέσβου» ειδικευμένοι εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση, τις επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό εν γένει θα παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση στη μετασχηματίζουσα μάθηση, στο πώς δηλαδή η εμπειρία, το βιωμα μεταχηματίζεται σε ενεργή μάθηση. Η θεωρία θα πλαισιωθεί από πρακτική άσκηση με σκοπό να διαπιστωθεί η σημασία του μετασχηματισμού στην κατάκτηση της γνώσης μέσω της άτυπης εκπαίδευσης. Αρχική ομάδα στόχο αποτελούν οι ενήλικες και οι ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες.

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΔΒΜ) περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική ή άτυπη- η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση και έχει στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η ΔΒΜ μπορεί να πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, εντός ή εκτός των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΔΒΜ επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση, προάγει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού, και διευρύνει τις ευκαιρίες για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Στόχος είναι η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.
Η ΔΒΜ αποτελεί σήμερα πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι σαφής η σύνδεσή της με την απασχόληση, την οικονομική ευημερία και τη πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθιστούν τη ΔΒΜ κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ειδικά στη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
Η βαρύτητα της ΔΒΜ αποτυπώνεται άλλωστε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως έναν από τους πέντε κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, «Eυρώπη 2020», έχει θέσει στρατηγικούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι το 2020.

Για τους λόγους αυτούς η ομάδα μας, μια ομάδα εκπαιδευτών ενηλίκων και ενεργών πολιτών που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στη Λέσβου, αποφασίσαμε να παρουσίασουμε τη σημαντικότητα της συνεχίζομενης εκπαίδευσης στους πολίτες της Λέσβου μέσω αυτής της εσπερίδας. Στη συνεχεια προγραμματίσουμε μια σειρά από στοχευμένες δράσεις για να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, που πηγάζει από καθαρά εθελοντική διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ελπίζουμε να βρούμε κι άλλους συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους και αρωγούς. Ιστοσελίδα https://lesvosll.blogspot.gr/ όπου θα βρείτε φόρμα δωρεάν εγγραφής μέλους του δικτύου ενώ για σκέψεις και προτάσεις στο email: lesvos.life.long@gmail.com
Σας περιμένουμε!

Υπεύθυνος οργάνωσης
Μιχάλης Αϊβαλιώτης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο