Χριστιάνα Καλογήρου και Γιώργος Πάλλης ένα χρόνο μετά στέλνουν ακόμα επιστολές για τους σεισμοπαθείς της Βρίσας

Το πρόσφατο δημοσίευμα του Lesvosnews.gr φαίνεται να αφύπνισε την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάλλη, οι οποίοι ένα χρόνο μετά τον φονικό σεισμό της Βρίσας, θυμήθηκαν τους σεισμοπαθείς και έστειλαν στα αρμόδια Υπουργεία …επιστολές !!!

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου με έγγραφό της και μετά από νομική τεκμηρίωση, επανέρχεται προς τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, ζητώντας νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των πληγέντων επιχειρήσεων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο.

Επίσης, η Περιφερειάρχης απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Υφυπουργό Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου, με το οποίο ζητά την παράταση των φορολογικών διευκολύνσεων για τους πληγέντες από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Κοινοποίηση:

1.Υφυπουργό

Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

2.Υφυπουργό Εργασίας

κ. Αθανάσιο Ηλιόπουλο

Θέμα : Φορολογικές και Ασφαλιστικές Απαλλαγές.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την αριθ. 950/12-02-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Η6Β465ΧΘ7-Τ7Σ) δόθηκε 6μηνη παράταση – ήτοι έως 12 Σεπτεμβρίου 2018 –  στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών  Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε το νησί της Λέσβου την 12η Ιουνίου 2017.

Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την παροχή από την Πολιτεία κάθε είδους οικονομικής στήριξης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 12ηςΙουνίου 2017, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διερεύνησε νομικά τη δυνατότητα παροχής σε αυτούς κρατικών ενισχύσεων (είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο), σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. θεωρεί ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά: … (β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα·

Με βάση την ως άνω αναλυτική νομική επεξεργασία, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας, αλλά και σχετικών κατευθυντήριων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υφίσταται η δυνατότητα παροχής στους κατοίκους της Λέσβου φορολογικών απαλλαγών αλλά και μείωσης ή απαλλαγής από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για όσο διάστημα κριθεί ότι αρκεί ώστε να αρθούν οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού της 12.6.2017.

Τις ανωτέρω ενέργειες κρίνουμε επιβεβλημένες και για διάστημα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς επίσης και την παράταση των προθεσμιών τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και επεξεργασία ενός σχεδίου απαλλαγής των ως άνω πληγέντων από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

 

Προς

Τηλ.22513 52101, 2

Fax 22510 46652                                                                                      Αναπληρωτή Υπουργό

Email: pv@pvaigaiou.gov.gr                                                                     Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

 

Θέμα: Επιχορήγηση των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 επιχειρήσεων
στη Λέσβο.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει, ο σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017  στη Λέσβο, μεταξύ των άλλων καταστροφών, προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις που αποτιμήθηκαν σε 236.751,74€, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε αναλυτικούς πίνακες που έχουν ήδη αποσταλεί από 23-10-2017 με το υπ. αριθ. Φ. ΠΟΛ.ΠΡ/265 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ωστόσο, με το υπ. αριθ. 3802/12-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωστοποιήθηκε αρμοδίως η αδυναμία καταβολής των εν λόγω επιχορηγήσεων, λόγω σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997).

Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την παροχή από την Πολιτεία επιχορήγησης στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διερεύνησε νομικά τη δυνατότητα παροχής σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο, όπως αυτό έχει επεξεργαστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση την ως άνω αναλυτική νομική επεξεργασία, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας, υφίσταται από το ενωσιακό δίκαιο η δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες τους, το οποίο θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, πρωτίστως να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  με σκοπό όπως τύχει της εγκρίσεώς της. Λόγω υπεροχής δε του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού, μια πιθανή τροποποίηση του ως άνω άρθρου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον ως άνω σχεδιασμό και να τροποποιηθεί νομίμως, ακόμα και ad hoc για την περίπτωση της ζημίας που υπέστη το νησί μας.

Κατόπιν της ανωτέρω νομικής δυνατότητας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε εκ νέου τη δυνατότητα επιχορήγησης των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 επιχειρήσεων
στη Λέσβο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και επεξεργασία ενός σχεδίου που θα συνδράμει εμπράκτως τους πληγέντες με κάθε δυνατή ενίσχυση.

Με εκτίμηση,

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Υποδομών και Μεταφορών

– Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 ΘΕΜΑ: «Επισκευή 8 Σχολικών Κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τον σεισμό του Ιουνίου του 2017 στη Λέσβο»

 Μόλις πριν από 6 μήνες, τον Δεκέμβριο του 2017, δεσμεύτηκαν 3,4 εκατ. € από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την επισκευή των 8 σχολικών κτιρίων που είχαν υποστεί τις σοβαρότερες ζημιές μετά το σεισμό του Ιουνίου 2017, στη Λέσβο.

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού κράτους, είχε αναλάβει τη μελέτη και υλοποίηση των επισκευών. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στη σύνταξη των αρχιτεκτονικών μελετών τον Φεβρουάριο του 2018.

Οι μελέτες για τα:

 1. ΕΠΑΛ Πλωμαρίου
 2. Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου
 3. Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου
 4. Νηπιαγωγείο Πολυχνίτου
 5. Νηπιαγωγείο Τρύγονα και
 6. Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς

εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λέσβου-Λήμνου, ενώ αυτές για τα:

 1. Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου και
 2. Δημοτικό Σχολείο Πολυχνίτου

που είναι κηρυγμένα διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού, απεστάλησαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά το σεισμό, για τα πρώτα 6 σχολεία εκκρεμούν:

 • η σύνταξη των στατικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών,
 • η υποβολή σχετικών φακέλων με όλες τις μελέτες στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου, για την έκδοση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών,
 • η δημοπράτηση του έργων και
 • η εκτέλεση των εργασιών,

 

ενώ για τα δυο διατηρητέα κτίρια, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

 

Θύματα αυτής της κωλυσιεργίας είναι προφανώς οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αφού τα τμήματα που στεγάζονταν στα εν λόγω κτίρια φιλοξενούνται πλέον σε σχολικές εγκαταστάσεις γειτονικών χωριών, με αποτέλεσμα την αναστάτωση του σχολικού προγράμματος, τόσο των συγκεκριμένων σχολείων, όσο και των σχολείων με τα οποία συστεγάζονται.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

 • Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν οι διαδικασίες για την σύνταξη και την έγκριση των μελετών, την έκδοση των αδειών οικοδομής και τη δημοπράτηση των έργων;
 • Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου αποκατάστασης ποιά σχολεία θα είναι έτοιμα ώστε να λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 και ποιος ο εκτιμώμενος χρόνος περαίωσης των εργασιών των υπολοίπων;
 • Με ποιο τρόπο προτίθενται να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε όλα τα έργα εντός του 2018;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Πάλλης Γεώργιος

 

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

 

Βάκη Φωτεινή

 

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

Δουζίνας Κωνσταντίνος

 

 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο