Από 1η Ιουνίου απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση για την προστασία τους από πυρκαγιές

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση , δάση  και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου.

           ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ¨.
 2. Το άρθρο 159 παρ.ιγ του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 ¨Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου¨.
 4. Την αριθμ. 359/2013 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 131/Β/28-01-2013).
 5. Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
 6. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).
 7. Την ΚΥ.Α. 12030Φ109.1/10-5-1999 «Για ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (ΦΕΚ.713, Τευχ.Β’)
 8. Την υπ. αριθμ. 2132/17-03-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».

 

 1. Την υπ. αρ. πρωτ.4464/17-06-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:Ω4ΠΔ465ΦΘΕ-ΝΕ1)
 2. Το υπ. αριθμ. άρθρο 25 του Ν.998/79 “Περί καθορισμού αντιπυρικής περιόδου”.
 3. Σύμφωνα με την απόφαση 2 της συνάντησης της «Ομάδας Εργασίας» με ημερομηνία 04/05/2017 με θέμα που αφορά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων σε όλα τα περαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου από 01 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2017.
 4. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσης απόφασης λόγω των πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, Β.Α. άνεμοι) που συνήθως επικρατούν στο Νησί της Λέσβου κατά τη θερινή περίοδο και ευνοούν την εκδήλωση και επέκταση των πυρκαγιών.

Αποφασίζουμε

        Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού  Κώδικα.

Εξαιρούνται κατόπιν αδείας, που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης της απαγόρευσης αυτής οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θυροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών.

Ο Δήμος Λέσβου να ανακοινώσει το περιεχόμενο της απόφασης  στις Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα αρμοδιότητάς  του.

Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγητικής περιόδου 20 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια θήρας για την περίοδο 2017-18.

Επισημαίνουμε την επισταμένη φύλαξη του Δάσους από την πλευρά των κυνηγών και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυρίως με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

 

Ο    Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου

 

 

                                                                           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο