Απάντηση του Θεόδ. Βαλσαμίδη στην ερώτηση της Μαρ. Νικολάρα για την πορεία των έργων της Περιφέρειας

kalogirou-valsamidis-petrel

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη, σε ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαρίας Νικολάρα για την πορεία υλοποίησης έργων στο νησί της Λέσβου

 «Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησής σας για την πορεία υλοποίησης έργων στο νησί της Λέσβου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Α. Με την ψήφιση του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147 Τεύχος Α΄ και τέθηκε σε ισχύ από τις 08.08.2016, διαφοροποιείται η διαδικασία για την δημοπράτηση των έργων. Η δημοσίευση του Νόμου δεν συνοδεύτηκε όμως από την έκδοση του συνόλου των Υπουργικών Αποφάσεων και των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και των διευκρινιστικών εγκυκλίων – υποδειγμάτων εγγράφων που προβλέπονται από το Νόμο, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και ασάφειες στην εφαρμογή του. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ζήτησαν την άμεση αναστολή της εφαρμογής του, κάτι που δεν έγινε όμως δεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο.

Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου με το συντονισμό και τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών προχώρησαν στη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και Τευχών Διακήρυξης, αξιοποιώντας και τα υποδείγματα που δημοσίευσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στα τέλη Οκτωβρίου, τα οποία σημειώνουμε ότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών κατά την έννοια του Άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 όπως αναφέρεται και στο σχετικό Α.Π. 5205/25.10.2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Με βάση τα παραπάνω, το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει σταδιακά η διαδικασία για τη δημοπράτηση έργων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Β. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα σε χειμάρρους και ποτάμια του νησιού, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε το 2016 πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της, για την υλοποίηση έργων καθαρισμού χειμάρρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Πρόσφατα υπεγράφησαν οι συμβάσεις και είναι σε εξέλιξη τα έργα «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής – Αγ. Παρασκευής Ν. Λέσβου» Π/Υ 300.000 € και «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής – Αγ. Παρασκευής Ν. Λέσβου» Π/Υ 250.000 €, ενώ υπολείπεται το επόμενο διάστημα η δημοπράτηση 3 ακόμη έργων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.

Επίσης, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με χωματουργικά μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου σε χειμάρρους στην περιοχή της Βαρειάς, της Αγ. Μαρίνας, του Αεροδρομίου, της Παναγιούδας και της Μόριας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και στον ποταμό του Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου.

Σήμερα, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για τον καθαρισμό χειμάρρων στην περιοχή της Μόριας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, στον χείμαρρο Τενέγια στην περιοχή της Κώμης και της Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής, στην περιοχή του Οικισμού της Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου των Μέσων της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής, στην περιοχή των Βατερών της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, στην περιοχή των Οικισμών Τρύγονα και Πλαγιάς της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου και στον ποταμό Ευεργέτουλα της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια και όσων εργασιών πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 2 χρόνια σε πολλές περιοχές του νησιού, αποτελούν κατά βάση συνδρομή στο έργο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι η σχετική αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων στους νησιωτικούς και ορεινούς ή μειονοτικούς Δήμους ασκείται από τους Δήμους αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την Περιφέρεια (σχετικό το Α.Π. 52250/171/10.10.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτ. Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου).

Γ. Για την διαγράμμιση τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Λέσβου» Π/Υ 300.000 € και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Δυτικής Λέσβου, υλοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το έργο «Συντήρηση Επαρχιακών Οδών Δυτικής Λέσβου» συνολικού Π/Υ 700.000 €, ενώ μετά από πρόταση μας έχουν ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα έργα «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικής Λέσβου μετά των προσβάσεων» συνολικού Π/Υ 1.113.500 € και «Συντήρηση Οδών Βορειοδυτικής Λέσβου» συνολικού Π/Υ 535.000 €, τα οποία θα δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στον οδικό άξονα Καλλονή – Φίλια – Σκαλοχώρι – Βατούσα – Άντισσα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες για την βελτίωση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την άοκνη προσπάθεια των στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στο νησί της Λέσβου 15 έργα συνολικού Π/Υ 12.933.694 €, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιούνται με την επίβλεψη της υποστελεχωμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου. Παράλληλα, βρίσκονται σε φάση συμβασιοποίησης ακόμη 2 έργα συνολικού Π/Υ 1.961.000 €.

Ειδικά θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις ελλείψεις των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε μόνιμο προσωπικό, ιδίως επιστημονικό, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                  ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Η ερώτηση της κ. Μαρίας Νικολάρα προς την κ. Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Π.Β.Αιγαίου

                   κ.Θεόδωρο Βαλσαμίδη Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αξιότιμοι κ.Περιφερειάρχης και κ.Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών

Στην τελευταία συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π ΠΕ Λέσβου αναδείχθηκε η ανάγκη , από πολλές περιοχές της Λέσβου (Πλωμαρίου, Ερεσού- Άντισσας ,ορεινή περιοχή Λεπετύμνου)  δια των Αντιδημάρχων και των τοπικών προέδρων Τοπικών ή Δημοτικών κοινοτήτων, να προχωρήσουν άμεσα τα έργα καθαρισμού των χειμάρρων, ενόψει της χειμερινής περιόδου και της αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων και συνεπακόλουθων πλημμυρών .

Επίσης είναι επιτακτική η ανάγκη να δημοπρατηθεί άμεσα και να εκτελεστεί το έργο των διαγραμμίσεων. Είναι γνωστό μάλιστα ότι σε πολλά τμήματα του οδικού δικτύου οι διαγραμμίσεις έχουν εξαφανιστεί και  υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκτροπής των οχημάτων τις νυχτερινές ώρες ή σε περιπτώσεις ομίχλης ή και σε συνδυασμό έντονων καιρικών φαινομένων με ομίχλη, όπως για παράδειγμα στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου.

Ανάγκη επίσης υπάρχει για συντήρηση οδοστρώματος ή συντήρηση – ανακατασκευή τεχνικών στον οδικό άξονα στην περιοχή Βατούσας- Άντισσας και στον οδικό άξονα Καλλονής- Μήθυμνας.

Η αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις , από τον περασμένο Αύγουστο με την ψήφιση του ν.4412/16 είχε επιφέρει αλλαγές , που με τη σειρά τους επέφεραν καθυστερήσεις στην δημοπράτηση έργων. Ανάμεσά τους και τρία έργα καθαρισμού χειμάρρων στην ΠΕ Λέσβου καθώς και το έργο της διαγράμμισης οδών, έργα μεγάλης σημασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ωστόσο η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έχει προ καιρού αναρτήσει στην ιστοσελίδα της υποδείγματα διακηρύξεων ( μη δεσμευτικού χαρακτήρα ) για ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων Έργων και Μελετών, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία από τις υπηρεσίες μας μπορούν να αξιοποιηθούν και να προχωρήσει η δημοπράτηση των έργων που καθυστερούν.

Την διαδικασία αυτή έχουν ήδη επιλέξει προς μηνός ,οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Χίου και Σάμου και έχουν προχωρήσει σε έγκριση δημοπράτησης έργων καθαρισμών χειμάρρων.

Κατόπιν τούτων

Ερωτώνται η κ. Περιφερειάρχης και ο Αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Έργων

1.Υπάρχει η πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής για την άμεση  δημοπράτηση των τριών έργων καθαρισμού χείμαρρων της ΠΕ Λέσβου και του έργου της διαγράμμισης οδών, έργα που έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και είναι αιτούμενο τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από τις τοπικές αρχές του Α΄βαθμού Αυτοδιοίκησης , όπως εκφράστηκαν και κατά τη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π στις 4/11/16, αξιοποιώντας μάλιστα και την εμπειρία των Διευθύνσεων Τεχ. Έργων των ΠΕ Χίου και Σάμου;

2.Ποια έργα συντήρησης οδικού δικτύου και αποκαταστάσεων σχεδιάζονται για την Βορειοδυτική Λέσβο στο αμέσως επόμενο διάστημα;

 

Μυτιλήνη 10/11/2016

Μαρία Νικολάρα

Περιφερειακή Σύμβουλος

Μέλος της περιφερειακής παράταξης Βορείου Αιγαίου

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ»

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο