181 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Hotspot της Μόριας – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα

Στη δηµιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης
προσωπικού σε ∆ήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών
ροών – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, αφορά η ∆ηµόσια Πρόσκληση
Ν. 9 /2017 προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που δηµοσιεύεται σήµερα.
Τo Πρόγραµµα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής,
Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών » συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά την Παρασκευή
28/7/2017 και ώρα 10η
πρωινή και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η
µεσηµβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο – αποκλειστικά
µέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας
το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που
ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

2
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο
ανέργων του ΟΑΕ∆.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκών
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι
στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα
τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άνεργοι άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του
«Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος»
Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µία
ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, ως πιστοποιηµένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε
αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), και συγκεκριµένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Οδηγίες για την απόκτηση
Κωδικών Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆
µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (8/8/2017), έχουν µόνο οι
δυνητικά ωφελούµενοι:
1. άνεργοι µονογονεϊκών οικογενειών,
2. άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως
κανονικοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να
µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και
3. οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένων
αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, την ΓΓΠΣ και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ.
Αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων
Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε
βάση τα επτά αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του ωφελουµένου µε
ανώτατο όριο τους 60 µήνες.
2) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των
ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.
3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούµενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ΑµΕΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
8) Εντοπιότητα βάση της έδρας της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου.
9) ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου
Εγγυηµένου Εισοδήµατος».
Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίων
µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του
ΟΑΕ∆.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
προσλήψεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (www.oaed.gr) όπου έχει αναρτηθεί
η µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσια Πρόσκληση.

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

27-07-2017 Δελτίο Τύπου

27-07-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017

27-07-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

27-07-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

27-07-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο