Όλη η τροπολογία για τις δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία – Κατεβάστε το αρχείο

rithmisi xreon

– Μέχρι και 100 οι δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία- Παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση- Μειώνεται η εισφορά αλληλεγγύης μισθωτών και συνταξιούχων κατά 30%- Εξαιρείται το ΝΑΤ από την ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία- Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ- Κατατέθηκε σήμερα και αύριο ψηφίζεται στην Βουλή 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία τόσο για τις δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία και αναμένεται αύριο να ψηφιστεί.

Η ρύθμιση για τα τα ληξιπρόθεσμα χρέη:

Ποιά χρέη υπάγονται στη ρύθμιση:
Ληξιπρόθεσμα εως 1η Οκτωβρίου 20014
Εως 1.000.000 €

 

Δόσεις 12 εως 100
Το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€ τον μήνα
Επιτόκια: 4,56% ετησίως
Προθεσμία: εως 31 Μαρτίου 2015

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την υπαγωγή στη ρύθμιση
Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα για εκείνους που θα ενταχθούν στη ρύθμιση και λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα
Για όσους έχουν ήδη ρύθμιση:
Μπορούν να ενταχθούν στις 100 δόσεις με αναδρομικό υπολογισμό του επιτοκίου και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
 Μπορούν να διατηρήσουν τη ρύθμιση τους με επιπλέον μείωση των προσαυξήσεων 20%

 

Μειώσεις προσαυξήσεων:
Εφάπαξ καταβολή – μείωση προσαυξήσεων 100%
12 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 90%
24 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 80%
 36 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 70%
 48 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 60%
 60 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 50%
 72 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 30%
 100 δόσεις – μείωση προσαυξήσεων 20%

 

Πότε χάνεται η ρύθμιση:
Με τη μη καταβολή μέχρι δύο δόσεων το χρόνο

 

ΦΠΑ εστίασης:
Παραμένει στο 13%
Εως 31/12/2015

 

Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης :
Μείωση 30%

Πιο αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

1. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), δύναται να διενεργείται ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)
γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,
δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)

2. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες, πρέπει να έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

3. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η’ της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

4. Μετά την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος τμηματικής καταβολής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

5. Οι οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων,προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες μονάδες (4,56%) ετησίως.

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή

γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες :

α) απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) υποχρέωση άμεσης καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν,
και γ) άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής :

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες.

Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’ , η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

Όλη η ρύθμιση των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Από την ρύθμιση εξαιρείται το ΝΑΤ και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 30-9-2014. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στην ρύθμιση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Με προτεινόμενο πλαίσιο ρύθμισης, οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν εφάπαξ είτε έως σε 100 δόσεις (σ.σ. η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ), με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση άρχεται από ποσοστό 100% μέχρι ποσοστό 20% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται:

α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων

β) Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%

γ) Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%

δ) Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%

ε) Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%

στ) Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%

ζ) Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%

η) Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20% εφόσον το ποσό της οφειλής δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ

Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1-1-2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Επίσης, συγχωρείται η μη εμπρόθεσμη καταβολή, δίχως να απόλλυνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης, σε δυο περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι δύο (2) δόσεων ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή
β) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

Αύριο η ψήφιση

Η αυριανή ημέρα θεωρείται η πιθανότερη για την ψήφιση της διάταξης που αναμένεται να κατατεθεί από την κυβέρνηση για τις δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Την εκτίμηση αυτή επιτείνει η αποδοχή της Ολομέλειας επί προτάσεως που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί μια ακόμη συνεδρίαση για τη συζήτηση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο αρχικός προγραμματισμός του νομοθετικού έργου προέβλεπε ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών θα ολοκληρωνόταν σήμερα Πέμπτη και αύριο δεν είχε οριστεί συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Ωστόσο με την έναρξη της συζήτησης των άρθρων του νομοσχεδίου, ο προεδρεύων Ιωάννης Τραγάκης ανακοίνωσε ότι γίνεται δεκτό το αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρου Δρίτσα να υπάρξει μια ακόμη συνεδρίαση και πρότεινε η συζήτηση αυτή να γίνει αύριο.

Ο κ. Τραγάκης ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι αν υπάρξει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας αυτή θα διενεργηθεί αύριο Παρασκευή. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας αν και δήλωσε ότι το κόμμα του αποδέχεται να υπάρξει συνεδρίαση αύριο Παρασκευή, δεν παρέλειψε να επιμείνει στη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην πρακτική κατάθεσης τροπολογιών για τις οποίες δεν διατίθεται άνεση χρόνου συζήτησης και που είναι άσχετες με το περιεχόμενο των σχεδίων νόμου που εισάγει κάθε φορά η κυβέρνηση. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η εκτίμηση είναι πως η τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα κατατεθεί τελικά σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ – ΙΣΜΗΝΗ ΛΕΝΤΖΟΥ

newsit.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο