Πρόσληψη 70 ατόμων στο Δήμο Λέσβου για την καθαριότητα – Ολόκληρη η προκήρυξη

odokatharistes

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ, ύστερα από α) την αριθ. 769/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3086/262/4-2-2014 Απόφαση της Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και β) την αριθμ. πρωτ.
9656/7-2-2014 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, περί
ύπαρξης & δέσμευσης πιστώσεων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
εβδομήντα (70) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων
αναγκών καθαριότητας που αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου (συμπεριλαμβάνονται
και οι Δημοτικές ενότητες του Δήμου) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Οδηγών
Απορριμματο-
φόρου
15 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας.
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν1
3. Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή απολυτήριο γυμνασίου (ή
Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες μέχρι και
το έτος 1980) και εμπειρία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών μετά την απόκτηση της άδειας
οδήγησης.
4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-
χορηγείται από την υπηρεσία)

Μέχρι δύο
(2) μήνες
ΥΕ Εργατών
καθαριότητας

55 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Μέχρι δύο
(2) μήνες
1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η

Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων,
σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι
υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η
Σεπτεμβρίου 2009
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η
Σεπτεμβρίου 2014
την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών με τα
απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα οι θέσεις των οδηγών που δεν
θα καλυφθούν από υποψηφίους θα καλυφθούν από εργάτες καθαριότητας
ώστε ο συνολικός αριθμός των προσληφθέντων να είναι 40. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου
14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη
κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την
υπηρεσία)

Για τους οδηγούς εκτός από τα παραπάνω:
1. Τίτλο σπουδών
2. Άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
3. ΠΕΙ
4. Απόδειξη εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) στα κεντρικά γραφεία του
Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596
γραφείο προσωπικού) (Β) στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά
τόπο αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με απαραίτητα
δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι
μέχρι και 30-4-2014.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο