Πρόσληψη 60 εργατών καθαριότητας για δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Λέσβου

odokatharistes
Ο Δήμος Λέσβου , ύστερα από α). την αριθ. 127/2014 απόφαση του Δ.Σ, η οποία τεκμάρθηκε ως νόμιμη με την 26754/2-5-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και β). την αριθμ. πρωτ. 30194/25-4-2014 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, περί ύπαρξης & δέσμευσης πιστώσεων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας που  αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου (συμπεριλαμβάνονται και οι Δημοτικές ενότητες του Δήμου) .
Αναλυτικά :
  • Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης εδώ .
  • Το έντυπο της αίτησης εδώ .
  • Η υπεύθυνη δήλωση εδώ .

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο