Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.)

papadaniil maria

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για
τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ,) περιόδου
Νοεμβρίου 2014».
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. πρωτ. 14420/ΚΒ/2008, (ΦΕΚ 218/12-2-2008 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα:«Εξετάσεις
– Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 39100/ΚΒ/2012, (ΦΕΚ 1218/2012 τ.Β΄), Υπουργικής Απόφασης, με
θέμα:«Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»
3. Την αριθμ. 141521/KB/08-09-2014 Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου
Νοεμβρίου 2014, για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα».
Προσκαλούμε το διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του
Ιδιωτικού εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Νοεμβρίου 2014, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
τηλεφωνικά (στα τηλέφωνα που θα οριστούν από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) στις κατά τόπους
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
διότι σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων
επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται ως επιτηρητές σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014 και την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2014 στα
κάτωθι εξεταστικά κέντρα:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου:
A. 3ο
Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβου, Ταχ. Δ/νση: Στρ. Μυριβήλη 106, Τ.Κ.: 8100, Μυτιλήνη Λέσβος
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χίου:
Α. 1ο
Γενικό Λύκειο Χίου, Ταχ. Δ/νση: Χριστός Βαρβάσι, Τ.Κ.: 82100, Χίος
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σάμου:
A. Γενικό Λύκειο Σάμου, Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα 11, Τ.Κ.: 83100 Σάμος
Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση:
 Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκπαιδευτικούς
του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού εκπαιδευτικού Τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ. Σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση
ομάδων επιτηρητών, δύναται να ορίζονται σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων
γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος
αποφοίτησής τους ξένη γλώσσα
 από τις Ο.Ε. αποκλείονται, επίσης, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε
περίπτωση επιλογής).
Η αποζημίωση κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα επιτήρησης (περίπου το ανωτέρω τέσσερις (4) ώρες)
ορίζεται με την αριθμ. πρωτ. 2/30147/022/2012 (ΦΕΚ 1696/16-05-2012 τ. Β΄ ΚΥΑ ) σε 15 ευρώ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο