Παρασκευή 06/05 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση : Κουντουριώτη 1
Πληροφορίες : Ε. Κατσιάνου – Ε. Κουβδή
Τηλέφωνο : 22513 53620
Μυτιλήνη 04/05/2022
Αριθμ. πρωτ.: 26770/401
Προς: 1) Όπως Π.Α.
2) ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου».
3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β.
Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5) Την υπ ́αριθμ. 934/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Εκλογή προεδρείου
περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού
συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023».
6) Την υπ’ αριθμ. απόφαση 02/09-01-2022 αριθμ.πρακτ. 01/09-01-2022 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.
7) Την υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί
Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
8) Την υπ. αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΑΔΑ:64ΑΩ7ΛΩ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 763/18-09-2020 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»
09)Την υπ ́ αρ. 50292/294/23-08-2021 (ΑΔΑ ΩΦΕΣ7ΛΩ-ΡΒΠ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 761/15-09-2021 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Ορισμού θεματικών
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης.
10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)
11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).
12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).
13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999
14) Το άρθρο 67 του ν. 4830/2021.
15) Την υπ’ αριθμ. 642 /2021 (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να
προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων
& Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος
Λήμνου, την ημέρα Παρασκευή 06/05/2022 και ώρα 9.00 π.μ. για συνεδρίαση δια ζώσης και με
Τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Θέμα 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης & έγκριση δαπάνης για προμήθεια εθιμοτυπικών
δώρων, για το έτος 2022.(Δαπάνη συνολικής αξίας 1.100,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου κ. Παντελής Βρουλής (22713 50503)
Θέμα 2ο: Έγκριση προσωρινής δωρεάν παραχώρησης χρήσης προκατασκευασμένου
ξύλινου οικίσκου.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου κ. Παντελής Βρουλής (22713 50503)
Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη της με αρ. 340/2022 (ΑΔΑ : ΨΚ1Υ7ΛΩ-ΣΔΚ) Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
Συγκρότησης Επιτροπής Aποσφράγισης για την Απευθείας Ανάθεση της παροχής
Υπηρεσίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π. Ε. ΧΙΟΥ» Προϋπολογισμού : 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου κ. Δημήτρης Κουρουνιώτης (22713 52318)
Θέμα 4ο: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑΡΙ» Προϋπολογισμού 4.105.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 5ο: Έγκριση 3η παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ̈ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Προϋπολογισμού 1.157.033,90 € με τo Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης και έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Οινουσσών και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της δράσης
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΩΝ” Προϋπολογισμού
57.700,00 €, που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. Χίου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158518
Εκτιμώμενης αξίας: 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 8ο: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και Συγκρότησης Επιτροπής
Αποσφράγισης για την Απευθείας Ανάθεση της παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ» (Προϋπολογισμού 22.555,26 € με ΦΠΑ 17%)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 9ο: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και Συγκρότησης Επιτροπής
Αποσφράγισης για την Απευθείας Ανάθεση της παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ» (Προϋπολογισμού 35.000,00 €
με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 10ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Χίου (Τροποποίηση δρομολογίου αρ. 166 της 1ης -2022
Διαπραγμάτευσης).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713
50519)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Θέμα 11ο: Έγκριση δαπάνης για δημόσιες σχέσεις στα πλαίσια της επίσκεψης του
Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Σάμο-εξειδίκευση δαπάνης για
προμήθεια κερασμάτων (δαπάνη 550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σάμου Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401)
Θέμα 12ο: Έγκριση για συμμετοχή της Π.Β.Α. στo “2ο BIO FESTIVAL 2022” (“Τεχνόπολις”
Δήμου Αθηναίων, Γκάζι, Αθήνα, 6 – 8 Μαϊου 2022), προϋπολογισμός δαπάνης ποσού
16.970,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης και Προώθησης Προιόντων Βορείου Αιγαίου κ.
Στουλτάνα Ανδρεάδου (22733 50401)
Θέμα 13ο: Έγκριση για συμμετοχή της Π.Β.Α. στo “WORLD TOURISM EXPO 2022”
(εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Αθήνα, 13 – 15 Μαϊου 2022), προϋπολογισμός δαπάνης
ποσού 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης και Προώθησης Προιόντων Βορείου Αιγαίου κ.
Σουλτάνα Ανδρέαδου (22733 50401)
Θέμα 14ο: Έγκριση πρόσληψης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία τριών (3)
ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου λόγω του
σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο συνολικού ποσού 25.700,00 ευρώ.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου, κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)
Θέμα 15ο: Εγκρίσεις σχετικά με την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
αποκατάστασης κατολισθήσεων στην Περιμετρική Οδό Βαθέος και στην Επαρχιακή Οδό
Αμπέλου – Σταυρινήδων» προϋπολογισμού 92.048,01 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 16ο: Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ» Προϋπολογισμού
80.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 17ο: «ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, συνολικής έκτασης 117.265,50
τ.μ. που αφορά το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 18ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
Θέμα 19ο: Έγκριση χορηγίας στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Ηραίου Σάμου για
την πραγματοποίηση του IREON MUSIC FESTIVAL για το έτος 2022, ποσού 13.000,00€.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 20ο: Ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών για την διοργάνωση παράστασης «Εκδήλωση
μνήμης στην ιστορία και στο τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού» από την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, ύψους 409,50€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 21ο: Ανάθεση προμήθειας καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την διοργάνωση
εκδήλωσης με τίτλο «Στα βήματα της Σαπφούς…» στις 03 Ιουλίου 2022 στο αίθριο της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ύψους 2.544,75 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 22ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 8.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Π.Ε. Λέσβου
Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λέσβου κ. Ειρήνη Αγάλια
Θέμα 23ο: Διόρθωση της αρ. 277/2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΥΩ7ΛΩ-ΗΨΑ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΒΑ.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κ. Εριφύλη Κουρουλή (22513 53612)
Θέμα 24ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας τοπικών προϊόντων, για ετήσιες ανάγκες προσφοράς τους, στο πλαίσιο
διεθνών εκθέσεων τουρισμού, Road Shows -Παρουσιάσεων -Β2Β συναντήσεων και
εκδηλώσεων (δαπάνη έως 2.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 25ο: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού των Υποέργων του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ» (Κωδ. Έργου 2018ΕΠ88800000) συνολικού Π/Υ 12.500.000,00 € της ΣΑΕΠ 888
με εισαγωγή νέων υποέργων.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 26ο: Ανάθεση επειγουσών εργασιών αποτροπής και απόθεσης φερτών υλικών επί
του επαρχιακού δικτύου σε οδικές προσβάσεις με διαπραγμάτευση, μέσω της διαδικασίας
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016. Προϋπολογισμού 75.000,00 € με τον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 27ο: Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Μυτιλήνης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 για το έργο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
Προϋπολογισμού 250.000,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 28ο: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού των Υποέργων του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 12/6/2017» (Κωδ. Έργου 2017ΕΠ88800000)
συνολικού Π/Υ 4.883.905,00 € της ΣΑΕΠ 888 με εισαγωγή νέων υποέργων.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 29ο: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ , ΚΟΣΤΟΥΣ 1.872,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.
Εισηγητής: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κα Ειρήνη Αρμενάκα (22513 52104)
Θέμα 30ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
Σημείωση:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους
και στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής
των τακτικών μελών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Μέλος
3. κ. Πανουράκης Βασίλειος Μέλος
4. κ. Νύκτας Νικόλαος Μέλος
5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος
6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος
7. κ. Προβέτζας Παναγιώτης Μέλος
8. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος
9. κ. Νικολάρα Μαρία Μέλος
1. κ. Βρουλής Παντελής Αναπ/κό Μέλος
2. κ. Κουφέλος Παναγιώτης Αναπ/κό Μέλος
3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος
4. κ. Καρασάββας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος
5. κ. Κυρίτση Αγλαΐα Αναπ/κό Μέλος
6. κ. Κάρλας Εμμανουήλ Αναπ/κό Μέλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου
2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.
4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου
5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου
6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.
7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της
τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εισηγήσεις θεμάτων
Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο