Ο Βουνάτσος έλυσε όλα τα προβλήματα της Λέσβου και ζητά την διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου !!!

vounatsos-dim

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στους: κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Μουτζούρη, Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, την παρακάτω επιστολή.

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 : «Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του Ν.3463/06 (άρθρο 244 παρ.1 Ν.3463/06).

Ήδη από το 2004 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73/2005 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου είχε ζητηθεί η προώθηση της έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με την υπ’ αριθμ. 58/2012 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Λέσβου. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ (Τμήμα Νομικών Προσώπων Ιδρυμάτων Επιχειρήσεων ΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε σχέδιο προεδρικού διατάγματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με απ.4847/6.2.2013. Ωστόσο μέχρι σήμερα το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών τη σύμφωνη γνώμη για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Ως εκ τούτου με το παρόν έγγραφο Σας καλούμε να προωθήσετε άμεσα τις διαδικασίες για την έκδοση και δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Ήδη σε πολλά νησιά λειτουργούν ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ και δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί του Αιγαίου να αποτελεί εξαίρεση με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις.”

Με τιμή,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο