Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Λέσβου για τα Πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

sepe

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του, ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκλήθηκε η Περιφερειακή Διευθύντρια της Κοινωνικής Επιθεώρησης Β. Αιγαίου κ. Ουρανία Λουκέρη για να μας ενημερώσει σχετικά με τα Διοικητικά Πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και για τη σύνταξη της κάτωθι ενημέρωσης:

1.α)  Άρθρο 1 της αριθμ. 27397/11/19.08.2013 απόφασης Υπουργού Εργασίας

ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας (αδήλωτη εργασία )

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ από 9.200,49 € ( εργ/της κάτω των 25 ετών) μέχρι 10.549,44 € (υπάλληλος άνω των 25 ετών )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση υποτροπής της επιχ/σης για την παραπάνω παράβαση επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχ/σης.  Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχ/σης/εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.

β) Άρθρο 2  ομοίας Υ.Α

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ :

Α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

Β) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών & τεχνικών έργων

Γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

Δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (για κάθε επιμέρους παράβαση)

α) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1-10  πρόστιμο 300 €

β) για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11-50 πρόστιμο 1.000 €

γ) για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51-150 πρόστιμο 2.000 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

2. Άρθρα 23,24 (όπως ορισμένες διατάξεις τους έχουν αντικατασταθεί με τον Ν. 4144/13 )και 25,27 και 28 του Ν. 3996/11

ΠΡΟΣΤΙΜΑ για κάθε μια παράβαση από 300 – 50.000 € όταν παραβιάζεται η νομοθεσία για καταβολή :

α)δεδουλευμένων αποδοχών

β)επιδομάτων εορτών και αδείας

γ)αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ ή ΔΑ ή Υ.Α )

δ)αποδοχών διαθεσιμότητας

ε)προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

στ)          «                 «        «           «     τη νύκτα

ζ) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

η) μισθών – ημερομισθίων βάσει  ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ ή ατομικής συμφωνίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ο εργοδότης μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας , αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, το διοικητικό πρόστιμο ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ κατά 80% με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη όπως κάποιας από τις παραπάνω παραβάσεις μέσα σε διάστημα 4 ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται τη μη χορήγηση της έκπτωσης του 80%.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ για κάθε μια παράβαση από 300 – 50.000 € με γνώμονα την αριθμ. 2063/Δ1632/18.02.11 Υ.Α περί κατηγοριοποίησης των παραβάσεων  για τις παρακάτω περιπτώσεις :

Α) μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού ωρών εργασίας και προγράμματος ωρών εργασίας

Β) μη επίδειξη βιβλίου αδειών

Γ) μη επίδειξη βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Δ) μη επίδειξη βιβλιαρίου εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπομένων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλλει μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει έκπτωση 30 % επί του προστίμου.

3. Άρθρο 85 του Ν. 4052/12

Σε περίπτωση παράβασης απασχόλησης παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών τρίτων χωρών επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους 5.000 € ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη , μέσα σε διάστημα 4 ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου , διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά εργαζόμενο.

4. Άρθρο 24 του Ν. 3996/11

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου του. Αν δεν παρασταθεί (χωρίς εύλογη αιτία), ο συμφιλιωτής μπορεί να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο διατυπώνοντας αιτιολογημένη γνώμη γι αυτό.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Β. Αιγαίου στο τηλ.:22510-41706.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο