Διαγωνισμός του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για το πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ’’ δαπάνης 755.740 ευρώ

ktel mytilinis

Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τo έργο:

“Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ’’

Ο Πρόεδρος του Αστικού Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε.

προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 755.740,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% ή 651.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

  1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 01/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Πλατεία Σαπφούς Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Αστικού Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε., αρμόδιοι κος Οφίδης Άρης και κος Μoλυβιάτης Παρασκευάς. Η παραλαβή της γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 με 15.00 και μέχρι 3 (τρείς) ημέρες πριν της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών όπου οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση και παραλαμβάνουν τη διακήρυξη.

  1. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Αστικού Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε. επί της Πλατείας Σαπφούς Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη τις 01/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

  1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (επί της αξίας του καθαρού ποσού). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκατρείς χιλιάδες τριάντα ευρώ, 13.030,00 € .

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης των οχημάτων του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς επίσης και των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού σε σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων. Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δρομολογίων, ο προγραμματισμός και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η δυναμική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, μέσω διαδραστικών συστημάτων (web, smart phones), σχετικά με τα δρομολόγια τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορείς πάντα σε πραγματικό χρόνο είναι στους στόχους της του έργου.

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων του διαγωνισμού παρέχεται στο πλήρες τεύχος της προκήρυξης. Ημερομηνία Αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 06/10/2014.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Πρόεδρος του Αστικού Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε.

Οφίδης Άρης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο