Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης για πρόσληψη Ε.Ε.Π.

daskala-kathigitria

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2014 και σύμφωνα: α) με τη με αριθμ. πρωτ. 137068/Γ6/01-09-2014 πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα:« Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014- 2015 β) τη με αριθμ. πρωτ. 148302/Γ6/19-09-2014 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: Τροποποίηση της  με αριθμ. πρωτ. 137068/Γ6/01-09-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΧΟ9-2ΜΗ) «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-15» και γ) τη με αριθμ. 7η/18-09-2014 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Συνάφεια των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης των υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)», αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014 -15.

Οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/ .

Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ορίζεται προθεσμία δύο (02) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών Πινάκων.

           

            Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 (αποκλειστική προθεσμία).

           

            Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, ΤΚ 8100, Μυτιλήνη)  καθώς και στο fax: 22510 – 48155.

 

            Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο