Έως τις 12 Μαρτίου 2015 η έκδοση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη Λέσβο

ktinotrofos

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου πληροφορεί τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δεν διαθέτουν άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ότι υποχρεούνται έως τις 12 Μαρτίου 2015 να προχωρήσουν στην έκδοση της παραπάνω άδειας σύμφωνα με το Νόμο 4056/12.

Επίσης, κάνει γνωστό ότι σε αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν επέλθει μεταβολές, όπως αύξηση ζωικού κεφαλαίου, προσθήκη αμελκτηρίων, αλλαγή κατόχου της εκμετάλλευσης κ.α. απαιτείται η έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015 παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300€ χωρίς την επιβολή προστίμου.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται παράβαση, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, με αντίστοιχη ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσμίας για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση ή β) διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 500 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση ή γ) συνδυασμός των κυρώσεων των περιπτώσεων α’ και β’.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο