Διαβάστε και δείτε ποιοι συνειδητά προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους ψηφοφόρους

Επειδή κάποιοι καλοθελητές προσπαθούν να διασώσουν “την τιμή και την υπόληψή τους”, σχετικά με τις υποψηφιότητες και τα κωλύματα εκλογιμότητας των Κυριάκου Πετρέλλη και Νίκου Μπαμπάκου του συνδυασμού “Εμείς για το Αιγαίο” της Χριστιάνας Καλογήρου, σας παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας και τονίζουμε για μία ακόμα φορά αυτό που αποκρύπτουν οι καλοθελητές ότι δηλαδή εμείς από την αρχή έχουμε γράψει για “ενδεχόμενο κώλυμα εκλογιμότητας και όχι υποψηφιότητας σε συνδυασμό”.
Οι καλοθελητές προκειμένου να δικαιολογήσουν την επιδότησή τους αναφέρονται σε fakenews και πράσινα άλογα χωρίς να δημοσιοποιούν έστω ένα στοιχείο για το κώλυμα εκλογιμότητας αλλά αναφέρονται στην ανακήρυξη των υποψηφίων και αφορά την υποψηφιότητά τους και μόνο και όχι τη νομιμότητα της ενδεχόμενης εκλογής τους.
Διαβάστε λοιπόν τι αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα…

Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 5 και 6 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει:
” 5. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος περιφερειάρχης.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής Περιφέρειας και αναγράφεται, με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές Περιφέρειες αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή).
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά”.

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1 του ν. 3852/2010:
“Τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα”.

Σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 3852/2010:
“1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή.
2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:
α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
β) η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων”.

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3852/2010 και επί των άρθρων 149 και 150 αναφέρεται:
“Με το άρθρο 149 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε το περιεχόµενο της ένστασης, προσδιορίζεται ότι η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης του πολυµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί. Εποµένως, µετά την ισχύ του άρθρου αυτού, καταργούνται οι ενστάσεις που στρέφονταν κατά της πράξης, µε την οποία ανακηρύσσονταν οι συνδυασµοί και κατά της πράξης, µε την οποία εξάγεται το αποτέλεσµα της εκλογής, που προέβλεπε ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι λόγοι που µπορούν να θεµελιώσουν τη µοναδική, µε τον προτεινόµενο νόµο, ένσταση, είναι οι ίδιοι που θεµελίωναν τις τρεις ενστάσεις του Κ∆∆. Επακόλουθο αυτής της αλλαγής είναι η ρύθµιση του άρθρου 150, αναφορικά µε την προθεσµία για την άσκηση της ένστασης. Η µοναδική ένσταση, που χωρεί πλέον, ασκείται σε προθεσµία επτά ηµερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, αναφορικά µε την ανακήρυξη του επιτυχόντα και επιλαχόντων συνδυασµών, χωρίς να µπορεί η προθεσµία αυτή να παραταθεί”.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα, ήτοι τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 5 και 6 του ν. 3852/2010 (με γραπτή δήλωση με το προβλεπόμενο περιεχόμενο μετά των επισυναπτομένων που ρητά αναφέρονται). Επομένως αν έχουν υποβληθεί Υπεύθυνες Δηλώσεις στις οποίες αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117 το αρμόδιο πρωτοδικείο (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις) οφείλει να ανακηρύξει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους αυτών, χωρίς να μπορεί να κρίνει αν υφίσταται ή όχι κώλυμα εκλογιμότητας. Ηανακήρυξη λοιπόν συνδυασμών και υποψηφίων δεν συνεπάγεται την ανυπαρξία κωλύματος εκλογιμότητας.
Η ύπαρξη κωλύματος θα κριθεί από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, κατόπιν υποβολής ένστασης κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986:
“Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη
υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα”.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο