Αστεία απάντηση της Χριστιάνας Καλογήρου για τα κωλύματα Πετρέλλη – Μπαμπάκου… Δείτε τα έγγραφα ντοκουμέντο

Σε απάντηση του δημοσιεύματος του Lesvosnews.gr για τα κωλύματα εκλογιμότητας – όχι υποψηφιότητας το τονίζουμε αυτό – των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων Κυριάκου Πετρέλλη και Νίκου Μπαμπάκου του συνδυασμού “Εμείς για το Αιγαίο” η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου το οποίο έστειλε στα τοπικά ΜΜΕ και αναφέρει:

“Με αφορμή δημοσίευμα που εντελώς αβάσιμα διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στην Π.Ε. Λέσβου του συνδυασμού «Εμείς για το Αιγαίο», κ.κ. Κυριάκος Πετρέλλης και Νικόλαος Μπαμπάκος έχουν κώλυμα εκλογιμότητας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ως προς τον κ. Κυριάκο Πετρέλλη σημειώνεται ότι «η υπ’ αριθμ. 443/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την οποία ο εκλέχθηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου», κρίνεται άκυρη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38313/29-6-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της».

Ο κ. Νικόλαος Μπαμπάκος έχει σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2019 πρακτικό της από 4/2/2019 συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του».
Η μάταιη παραπληροφόρηση που επιχειρείται πέφτει στο κενό. Προχωράμε.”

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Lesvosnews.gr

Κυρία Καλογήρου…
Αρχικά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το Lesvosnews.gr χαίρει της εμπιστοσύνης του συνόλου σχεδόν των Αθηναϊκών ΜΜΕ λόγω της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας του Γιάννη Συνάνη.

Την εμπιστοσύνη και την εγκυρότητα που δεν μπορούν να έχουν άλλα Μέσα Ενημέρωσης “επιδοτούμενα” από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, άλλοτε με κρατικά κονδύλια και άλλοτε με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχετε εσείς ειδική μεταχείριση.

Αν θέλετε και για το θέμα αυτό πολύ ευχαρίστως να σας στείλουμε τα επίσημα έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα χιλιάδες ευρώ που μοιράζετε προεκλογικά σε διάφορα Τοπικά ΜΜΕ.

Αλλά ας έρθουμε στο θέμα μας…

Για το θέμα του Κυριάκου Πετρέλλη σας γνωρίζουμε ότι:

Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό σας «ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» Κυριάκος Πετρέλλης έχει ενδεχομένως κώλυμα εκλογιμότητας για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, καθώς υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου από 4-6-2018 έως 29-6-2018.
Ειδικώτερα:
(α) με την υπ’ αριθμ.443/4-6-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, ο Κυριάκος Πετρέλλης εξελέγη Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου».
(β) με την υπ’ αριθμ.38313/29-6-208 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η υπ’ αριθμ.419/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου ακυρώθηκε μερικώς κατά το μέρος που αφορά την αιτιολόγηση του καταπείγοντος για την ανασυγκρότηση «του Διοικητικού Συμβουλίου ………… του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου ………………»
(γ) στην υπ’ αριθμ.45042/1-8-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εξέτασε προσφυγή της Ταξιαρχούλας Πνάκα κατά της υπ’ αριθμ.442/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου αναφέρεται ότι:
«Επειδή η μερική ακυρότητα της αριθμ.419/2018 απόφασης για το κατεπείγον της 11ης/4-6-2018 Συνεδρίασης για την ομάδα Α των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, συμπαρέσυρε και τις αποφάσεις για τα επιμέρους θέματα ήτοι για την ανασυγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ» και του ΝΠΙΔ «ΑΔΕΛ Α.Ε.», οι οποίες έτσι κατέστησαν αυτοδικαίως άκυρες.
Επειδή την 29-6-2018, ημερομηνία εκδόσεως της προαναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου άσκησης της υπό εξέταση προσφυγής (11-6-2018), λόγω της μερικής ακύρωσης της αριθμ.419/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, η προσβαλλόμενη αριιθμ442/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΕΛ Α.Ε.», κατέστη αυτοδικαίως άκυρη και συνεπώς εξέλιπε πλέον το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας για την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής».
Συνεπώς από τις 4-6-2018 έως 29-6-2018 που ακυρώθηκε η 443/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, ο Κυριάκος Πετρέλλης ήταν Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» έχει κώλυμα συμμετοχής ως Περιφερειακός Σύμβουλος στις εκλογές Μαΐου του 2019.

Σας επισυνάπτουμε επί του παρόντος το σχετικό έγγραφο της απόφασης για την Προεδρία του Κυριάκου Πετρέλλη καθώς και μία από τις πολλές αποφάσεις που έχει υπογράψει ο ίδιος σας Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΜΑΜΑΚΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. α’ του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

“1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών,
καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή
Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για
τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους
απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου
δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε
θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην
Ανεξάρτητη Αρχή.» Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν
εντός των ορίων της περιφέρειας στην οποία επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από
τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι
υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των
υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή
της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους
να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή
τους εξακολουθούν να ισχύουν”.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 3511/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:

“1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας,
υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που
εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους
οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και
έχει ως αποστολή:”

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3511/2006

“1. Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού
έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος
Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος, Πύραρχος, Αντιπύραρχος,
Επιπυραγός, Πυραγός, Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός, Πυρονόμος,
Αρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης. Αξιωματικοί είναι όσοι κατέχουν βαθμό
Ανθυποπυραγού και άνω. Από αυτούς, ανώτατοι είναι ο Αντιστράτηγος,
Υποστράτηγος και Αρχιπύραρχος, ανώτεροι είναι ο Πύραρχος, Αντιπύραρχος
και Επιπυραγός και κατώτεροι είναι ο Πυραγός, Υποπυραγός και
Ανθυποπυραγός. Ο Πυρονόμος είναι ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στους
Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς. Υπαξιωματικοί είναι οι
Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής και οι Αρχιπυροσβέστες μη
παραγωγικής σχολής.
2. Οι βαθμοί του πυροσβεστικού προσωπικού γενικών καθηκόντων και η
αντιστοιχία τους με τους στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς και τους
αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Αντιστράτηγος Π.Σ.- Αντιστράτηγος Αστυνομίας- Αντιστράτηγος-
Αρχηγός Αρχηγός Αρχηγός Γ.Ε.Σ.
Αντιστράτηγος Π.Σ. Αντιστράτηγος Αστυνομίας Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος Π.Σ. Υποστράτηγος Αστυνομίας Υποστράτηγος
Αρχιπύραρχος Ταξίαρχος Αστυνομίας Ταξίαρχος
Πύραρχος Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης
Αντιπύραρχος Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης
Επιπυραγός Αστυνόμος Α` Ταγματάρχης
Πυραγός Αστυνόμος Β` Λοχαγός
Υποπυραγός Υπαστυνόμος Α` Υπολοχαγός
Ανθυποπυραγός Υπαστυνόμος Β` Ανθυπολοχαγός
Πυρονόμος Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής
Αρχιπυροσβέστης Αρχιφύλακας Αρχιλοχίας
Πυροσβέστης Αστυφύλακας Λοχίας”

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στο πρόσωπο του κ. Νικολάου
Μπαμπάκου συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας για τις περιφερειακές εκλογές
της 26ης Μαΐου του 2019 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς
υπηρέτησε ως αξιωματικός (Πύραρχος) σώματος ασφαλείας (Πυροσβεστικού
Σώματος) εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά τους
τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Όπως όλοι καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ του Lesvosnews.gr ήταν εγκυρότατο.

Η κυρία Καλογήρου πρέπει να καταλάβει ότι στο κενό δεν πέφτει η δήθεν “παραπληροφόρηση” που ίδια ισχυρίζεται χωρίς να τολμά να αναφέρει ούτε το όνομα του μέσου που είχε το σχετικό δημοσίευμα, αλλά η ίδια με την κατηφόρα που έχει πάρει.

Άλλωστε η τελευταία λέξη που αναφέρει στο δελτίο τύπου η κ. Καλογήρου είναι “Πρωχωράμε”…

Σαφώς και προχωράτε κυρία Καλογήρου προς το τέλος της Πολιτικής σας διαδρομής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.