Πολυνομοσχέδιο: Λύση από το ΥΠΕΣ στα “ανταποδοτικά” των Δήμων

dimarxeio-mytilinis

Λύση, στο θέμα που ανέκυψε, με τα “ανταποδοτικά” και τη Δημοτική φορολογία στις συμβάσεις παραχώρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Πολυνομοσχεδίου, μετά και την άμεση επέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της έντονης αντίρρησης της ΚΕΔΕ στο επίμαχο Άρθρο.

Έτσι, η επίμαχη διάταξη (Άρθρο 10), όπως κατατέθηκε στη διαβούλευση, αντικαταστάθηκε (ακολουθεί σε επόμενη παράγραφο), από την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα “ανταποδοτικά”, όταν δεν παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας κ.λπ., όπως είναι εύλογο και σύμφωνο με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, με την ανάκυψη του θέματος, με πρωτοβουλία του γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστα Πουλάκη, και σε συνεννόηση με τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Α., Παναγιώτη Κουρουμπλή, συγκλήθηκε, σήμερα, σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων (ΥΠΟΙΚ, ΤΑΙΠΕΔ, Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου), στην οποία εξηγήθηκαν εκτενώς οι απόψεις και οι αντιρρήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και κατέστη σαφές από πλευράς του Υπουργείου ότι, η οικονομική βιωσιμότητα, η δημοσιονομική ισορροπία και ο σεβασμός στην αυτοτέλεια των ΟΤΑ, δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση, «με μόνο γνώμονα τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για ενδιαφερόμενους επενδυτές», όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε από το Υπουργείο.

Έτσι, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, απόψε, περιέχεται η διάταξη (νομοθετική πρόταση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), που αφορά τη μη καταβολή ανταποδοτικών τελών εκ μέρους των αναδόχων σε συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους ΟΤΑ, στις περιπτώσεις εκείνες που – βάσει των όρων της οικείας σύμβασης παραχώρησης – δεν παρέχονται εκ μέρους του οικείου Δήμου οι υπηρεσίες έναντι των οποίων επιβάλλονται τα τέλη, διάταξη, που εκτός των άλλων, αποτελεί συμμόρφωση προς την αντίστοιχη πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και στοχεύει στη διασφάλιση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Επιπλέον, από ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τονίστηκε στοepoli.gr πως, ουδέποτε συμφωνήθηκε ή έγινε αποδεκτή από πλευράς του Υπουργείου, θέσπιση και άλλων απαλλαγών, όπως λόγου χάρη ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του ν. 1080/1980.

Η ίδια πηγή τόνισε στο epoli.gr πως, με δεδομένο ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα πλήθος ζητημάτων, που σχετίζονται με τη λειτουργία, την περιουσία και τα έσοδα των ΟΤΑ και επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων του ΤΑΙΠΕΔ, πρόθεση του Υπουργείου, το αμέσως προσεχές διάστημα, είναι να ανοίξει μία εφ’ όλης της ύλης συζήτησης για τα σχετικά θέματα, με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και των ενδιαφερόμενων Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται μεγάλες δημόσιες υποδομές και εγκαταστάσεις, που έχουν παραχωρηθεί με συμβάσεις σε ιδιώτες.

Το Σχέδιο Νόμου με τις Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Άρθρο 13, ορίζεται ότι, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α΄171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το ελληνικό δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούμενης παραγράφου και κάθε είδους συναφείς κυρώσεις, που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται, εκτός αν αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, βεβαιωμένες οφειλές τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργάνου των Ο.Τ.Α.»

epoli.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο